Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως σας είναι γνωστό, η Οδηγία 2011/83/ΕΕ, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την με αριθμό Ζ1- 891 (ΦΕΚ 2144Β’/30-08-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι διατάξεις της τίθενται σε ισχύ την 13-06-2014 (άρθρο 28 Οδηγίας).
Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ επιγραμματικά:
1.      Καθορίζει πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές των εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενων συμβάσεων, αντικαθιστώντας ως μία ενιαία τις Οδηγίες 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, και 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.
2.      Εναρμονίζει ορισμένες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση και κάποιες άλλες πτυχές των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.
3.      Θεσπίζει κανόνες σχετικά με:
α) την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται για τις εξ αποστάσεως, τις εκτός καταστήματος και τις άλλες πλην των εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, και
β) το δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.
Μετά την εναρμόνιση της Οδηγίας με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, τροποποιήθηκε ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά στα εξής:
Άρθρο 3 - Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος,
Άρθρο 4 - Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και   Παράγραφος 16, περίπτωση αα) του άρθρου 10 – Ενώσεις καταναλωτών – Συλλογικά μέσα προστασίας.
Επίσης στο τέλος του νόμου προστέθηκε Παράρτημα που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Κατόπιν των ανωτέρω σάς διαβιβάζουμε συνημμένα για ενημέρωση σας σε κωδικοποιημένη μορφή τον νόμο 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Ζ1-891/30-08-2013 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 27764οικ./4-06-2014.
Για την Δ/νση Πολιτικής Καταναλωτή,
Αθηνά Σαλάππα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: