Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Οικονομικός Ισολογισμός της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας για το Έτος 2014

Υπόλοιπο Χρήσης 2013    1.211,21 €
Συνδρομές Μελών 2014     110,00 €
Τόκοι              0,22 €
Σύνολο Εσόδων 2014      110,22 €
Σύνολο Εξόδων 2014     1.220,04 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 1/1/2015  101,39 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: