Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Αναγκαίες διευκρινίσεις για καταθέσεις σε Τράπεζες , και επιτρεπόμενες από αυτές κατασχέσεις "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 18-08-2014

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Δ/ση προστασίας Καταναλωτή)σε σχετικό έγγραφό του,(αρ. πρωτ. Ζ2-9119/6-08-2014) το οποίο κοινοποιείται,  στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει  τους καταναλωτές - καταθέτες, σε  Τράπεζες σχετικά "με  την ανάληψη εκ μέρους Τράπεζας, από κοινό Τραπεζικό λογαριασμό ποσών για οφειλή ενός μόνο εκ των συν δικαιούχων" τα εξής:Ο καθένας από τους δικαιούχους χρηματικής κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, είναι δικαιούχος του συνόλου των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό αυτό και μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συν δικαιούχων, η δε  καταβολή, εκ μέρους της Τράπεζας, των χρημάτων  της κατάθεσης σε έναν από τους συν δικαιούχους, επιφέρει απόσβεση της απαίτησης, έναντι της τράπεζας και ως προς τους λοιπούς, ανεξαρτήτως αν το όνομα του είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο στο λογαριασμό. Ίδιο αποσβεστικό αποτέλεσμα της απαίτησής επάγεται και ο έναντι ενός εκ των καταθετών συμψηφισμός που προτείνει η τράπεζα ανταπαιτήσεως της κατ' ενός εξ αυτών, αφού ο συμψηφισμός, όπως και η καταβολή, είναι γεγονός που ενεργεί αντικειμενικά, οπότε με τον συμψηφισμό επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως έναντι της τράπεζας και ως προς τους λοιπούς(419 Α.Κ)
Το άρθρο 4 του Ν.5638/1932 "κατάσχεσις της καταθέσεως επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων, αυτή τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ' ίσα μέρη "Η διάταξη  αυτή αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία τρίτος, δανειστής ενός εκ των καταθετών, προβαίνει  στην κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης κατά το άρθρο 982 του ΚΠολΔ.
ΠΡΟΣΟΧΉ!!! Δεν αφορά την περίπτωση κατά την οποία η Τράπεζα, στην οποία έγινε η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, προτείνει σε συμψηφισμό ανταπαίτησή της που έχει κατά του ενός εκ των περισσοτέρων καταθετών εις ολόκληρον συν δανειστών της, αφού ο συμψηφισμός, όπως και η καταβολή, ενεργεί αντικειμενικώς ως προς το αποσβεστικό αποτέλεσμα της εις ολόκληρο ενοχής(απόφαση Αρείου Πάγου 1812/2007)
Επί των παραπάνω, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είναι στη διάθεση του κάθε καταναλωτή του κάθε δανειολήπτη, στα τηλέφωνα 1520 ή 2821092666 -2821092306

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: