Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΙΝΚΑ Προτάσεις στην Διαρκή Επιτροπή Υπερχρεωμένοι 07.06.13ΙΝΚΑ – ΔΤ 448 06.06.13

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών ΙΝΚΑ κατέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή παρ. & εμπ. Στην Βουλή των Ελλήνων τις ακόλουθες προτάσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου για τους Υπερχρεωμένους.

Έλαβε αριθ. Πρωτ. Αριθ 41/07.06.2013.

Σε συνέχεια της από 4-6-2013 επιστολής σας σχετικά με την από μέρους του φορέα μας έκθεση απόψεων αναφορικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010), έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής βάσει της υπαρκτής εμπειρίας μας, προτείνουμε τις ακόλουθες απαλοιφές και τροποποιήσεις:

1. Μη κατάργηση του 1ου σταδίου (προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού) αλλά ενίσχυσής του προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία όλης της επικράτειας, αλλά είναι και μια πρώτη προσέγγιση των θέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για το επόμενο στάδιο του Ειρηνοδικείου.
2. Άρθρο 1 παρ. 1.
Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου αφενός των επαγγελματιών (εμπόρων για τα στεγαστικά – καταναλωτικά – προσωπικά δάνεια και όχι τα επιχειρηματικά) αφετέρου δε των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ (νυν εκδοχέα του) και το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ δεδομένου ότι το μεγαλύτερο πλήγμα από την οικονομική κρίση το έχουν δεχτεί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα αναφερόμαστε στους εμπόρους επειδή το Σύνταγμα ορίζει πως οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και παράλληλα δεν τους οδηγούμε στην πτώχευση με βάση το Πτωχευτικό Δίκαιο αλλά τους δίνουμε την δυνατότητα της επανένταξης όπως και στα φυσικά πρόσωπα.
3. Άρθρο 6.
Αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη με την κατάθεση της κατ’ άρθρο 4 αίτησής του και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επ’ αυτής.
4.Άρθρο 9.
Α) Προσθήκη πλαφόν στην τιμή πρώτης προσφοράς για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη (όχι χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία).
Β) Ορισμός πραγματογνώμονα από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο οικείο Ειρηνοδικείο προκειμένου να εκτιμάται με ασφάλεια η αξία της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του.
5.Άρθρο 8 παρ. 4.
Α) Στις αιτήσεις τροποποίησης της μηνιαίας δόσης λόγω μείωσης του εισοδήματος του αιτούντος να μην επιβαρύνεται ο αιτών με δικαστικά έξοδα (γραμμάτιο προείσπραξης δικηγόρου).
Β) Οι αποφάσεις για καταβολή των μηνιαίων δόσεων κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Νόμου να μην είναι άμεσα εκτελεστές στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα μειώθηκαν τα εισοδήματα του αιτούντος μετά την εκδίκαση της αιτήσεώς του.
Γ) Η έφεση που τυχόν ασκεί να έχει ανασταλτική δύναμη ή να μην ισχύει η έκπτωση του αιτούντος από την ρύθμιση αν αφήσει 2 συνεχόμενες ληξιπρόθεσμες δόσεις στις περιπτώσεις που ασκεί νόμιμα και εμπρόθεσμα έφεση αλλά να αναστέλλεται η καταβολή μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εφέσεως.
6. Με την κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές να παύει ο εκτοκισμός για όλες τις απαιτήσεις (εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ή μη) διότι δεν ευθύνεται ο δανειολήπτης που ο προσδιορισμός προς συζήτηση των ένδικων αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.
7. Παράταση αναστολής πλειστηριασμών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση και οι μνημονιακές υποχρεώσεις, ως δικαιακά αυτονόητο.
8. Απαγόρευση δέσμευσης χρημάτων από λογαριασμό δικαιούχου για ληξιπρόθεσμες οφειλές συνδικαιούχου.
9. Υιοθέτηση σχεδίου ρύθμισης οφειλών με προσωρινή διαταγή (κυρίως με άρση παρακράτησης μηνιαίας δόσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ) από τη μισθοδοσία ή λογαριασμό κατάθεσης σύνταξης του δανειολήπτη.
10. Δυνατότητα υπερχρεωμένου δανειολήπτη να καταθέτει την κατ’ άρθρο 4 του Ν. 3869/2010 αίτηση και να παρίσταται κατά την συζήτηση αυτής, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία Δικηγόρου ανεξαρτήτως συνολικού ποσού οφειλής.
11. Να θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού έως του ποσού των 2.000 Ευρώ.
12. Διαφωνούμε ριζικά ως προς την καταβολή έστω και του 10% διότι αυτό θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα μεταξύ πιστωτικών επιχειρήσεων και καταναλωτών αφού κάποιες πιστωτικές επιχειρήσεις μπορεί να αποδέχονται και κάποιες όχι. Παράλληλα όταν μιλάμε για περιπτώσεις ανέργων ή ανίκανων για εργασία πώς είναι δυνατόν να καταβάλουν έστω και το 10%?.
13. Ότι εφόσον συμφωνεί το 51% των πιστωτών υποχρεωτικά να ακολουθούν και τα υπόλοιποι πιστωτές.
14. Απαγόρευση στις εισπρακτικές ή δικηγορικές εταιρείες που καλούν για λογαριασμό των πιστωτικών επιχειρήσεων, να ενοχλούν τους δανειολήπτες πέραν της μίας φοράς το μήνα και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μόνο.
15. Μισθωτοί – συνταξιούχοι που υπέστησαν μειώσεις στα εισοδήματά τους σε ποσοστό 20% - 30% και άνω, καθώς και άνεργοι να έχουν την δυνατότητα εφόσον έχουν ενυπόθηκα δάνεια να μειώνεται η καταβολή των δόσεων για τα δάνειά τους κατά το ποσό της μείωσης που υπέστησαν, με δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής. Ο υπολογισμός του αθροίσματος των τόκων για το χρονικό διάστημα επιμήκυνσης να μην υπερβαίνει το 50% του προϊόντος του αρχικώς ορισθέντος επιτοκίου.
16. Κατάργηση της προτεινόμενης παραγράφου 2 του άρθρου 5 για το ελάχιστο ποσό καταβολής της μηνιαίας δόσης εκτός εάν αποδεικνύεται επαρκές και εύλογο εισόδημα του δανειολήπτη.
17. Κατάργηση της προτεινόμενης παραγράφου 2 του άρθρου 9 ως προς την περίοδο τοκοχρεολυτικής εξόφλησης για διάσωση της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη σε 35 έτη, διότι σε τέτοια περίπτωση θα οδηγήσουμε χιλιάδες δανειολήπτες σε δικαστικές αποφάσεις μακροχρόνια δεσμευτικές και εμφανώς κατάφωρα και καταχρηστικά δεσμευτικές για τους δανειολήπτες και για τους κληρονόμους αυτών.
18.Υπαγωγή στο Νόμο και των κληρονόμων των υπερχρεωμένων δανειοληπτών προς αποφυγή δήμευσης ακίνητης περιουσίας (εάν κάποιος υπερχρεωμένος αποβιώσει πριν ενταχθεί στο Νόμο, να έχουν δηλαδή οι κληρονόμοι του, την δυνατότητα υπαγωγής στο Νόμο για την ρύθμιση των δανείων του υπερχρεωμένου κληρονομούμενου).

Επειδή έχουμε γίνει δέκτες πολλών καταγγελιών σχετικά με την λειτουργία χρηματοοικονομικών γραφείων, διάσπαρτων ανά την Ελλάδα, που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και εμπόρους, οι οποίοι δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, θα πρέπει από την πλευρά την δική σας να κατοχυρώσετε και να προστατεύσετε τους φορείς που νόμιμα ενασχολούνται με την διευθέτηση των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: