Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 6o - Μάρτιος-Απρίλιος 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(Αριθμός Τεύχους 6)
Το Δελτίο Ενιαίας Αγοράς επιδιώκει να μεταφέρει στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και στους φορείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με συνοπτικό τρόπο και σε ηλεκτρονική μορφή, τις εξελίξεις που σημειώνονται στη Ενιαίας Αγορά της ΕΕ. Οι πληροφορίες και τα θέματα που περιλαμβάνονται στο Δελτίο προέρχονται από τα ενημερωτικά δελτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Single Market Monthly” και  “Single Market News[1]” και για τις εξελίξεις στη χώρα μας από τις αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τα συγκεκριμένα θέματα. Τα κείμενα παρουσιάζονται σε περίληψη με δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο πλήρες κείμενο.
Την ευθύνη σύνταξης του Δελτίου έχει η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τις προτάσεις και τα κείμενα σας μπορείτε να τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eniaia.agora@mnec.gr
------
Η Ενιαία Αγορά στην Ελλάδα – Επιλεγμένα θέματα

Πίνακας Αποτελεσμάτων Ενιαίας Αγοράς: Μια σημαντική έκδοση για την 15η επέτειο!

Παρά τους δύσκολους καιρούς, τα Κράτη Μέλη σημείωσαν τις καλύτερες έως τώρα επιδόσεις όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η Ενιαία Αγορά διαδραματίζει βασικό ρόλο για την έξοδο της Ευρώπης από την οικονομική στασιμότητα. Πλην όμως, τα οφέλη της δεν έρχονται αυτομάτως: η έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζονται στις οδηγίες.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά πριν από δεκαπέντε χρόνια και η σημερινή έκδοση δείχνει μεγάλες βελτιώσεις στις επιδόσεις των ΚΜ στον τομέα αυτό. Ο ενωσιακός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς – δηλαδή το ποσοστό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία – μειώθηκε από 6,3% το 1997 στο πρωτοφανές νέο επίπεδο του 0,6%, δηλαδή κάτω από το στόχο του 1% που είχε συμφωνηθεί από τους αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων το 2007 και πολύ κοντά στον στόχο του 0,5% για το έλλειμμα που προτάθηκε στην πράξη για την ενιαία αγορά τον Απρίλιο του 2011.

Συνολικά, δώδεκα κράτη μέλη έχουν επιτύχει ή επανέλαβαν την καλύτερη μέχρι τώρα επίδοσή τους σχετικά με το έλλειμμα μεταφοράς από το 1997: η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβακία και η Σουηδία, ενώ η Ιταλία και το Λουξεμβούργο κατεβαίνουν για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 1%. Αυτό καταδεικνύει την υψηλή προτεραιότητα που έδωσαν τα κράτη μέλη στην έγκαιρη μεταφορά, ακόμη και στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
Ο ενωσιακός μέσος όρος διαδικασιών επί παραβάσει εξακολουθεί να είναι 31 υποθέσεις ανά κράτος μέλος. Η Ιταλία έχει τον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει – δέκα φορές περισσότερες από τη Λιθουανία, το ΚΜ με το χαμηλότερο αριθμό υποθέσεων - ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τότε που οι χώρες αυτές προσχώρησαν στο σύστημα EU-Pilot, ο αριθμός των υποθέσεων μειώθηκε κατά 47% για την Ιταλία, 39% για την Ισπανία και 25% για την Ελλάδα. Το περιβάλλον και η φορολογία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 45% των διαδικασιών επί παραβάσει.

  More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα που συνοδεύουν την ιθαγένεια της ΕΕ. Στη διάρκεια του έτους, θα προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των επιπέδων της διακυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκδηλώσεων και διασκέψεων σε όλη την Ευρώπη, όπου θα συζητηθούν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και θα διαμορφωθεί το όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020.
More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ) http://europa.eu/citizens-2013/el/home

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση του νέου Δικτύου των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» 2013-2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα επέλεξε φορείς που θα φιλοξενήσουν Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες, γνωστών με την ονομασία  "Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct", για την περίοδο 2013-2017.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct για την Ελλάδα είναι 19 συνολικά, ενώ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 500.


Το δίκτυο των Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct (EDIC) αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και, ειδικότερα, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020») και για την προώθηση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Σκοπός είναι όλοι οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση και την ευκαιρία να γνωστοποιούν και να ανταλλάσουν τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της ΕΕ, και ειδικότερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Τα κέντρα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συνεργάζονται με άλλους εταίρους ενεργητικής ενημέρωσης. Συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το δίκτυο των Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τα EDIC ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να επικοινωνεί χάρη στην αύξηση της συνέργειας και του συντονισμού με άλλα δίκτυα ενημέρωσης και παροχής βοήθειας της ΕΕ που καλύπτουν ειδικούς τομείς πολιτικής.
Η αποστολή των κέντρων είναι διττή:
-            να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι βασικοί εταίροι της έννοιας της «μονοαπευθυντικής θυρίδας» ως ένα πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, διότι παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ, παραπέμποντάς τους στη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» ή σε εξειδικευμένες πηγές ενημέρωσης και σε άλλες υπηρεσίες και δίκτυα. Παρέχουν ενημέρωση, συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ, και ειδικότερα σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τις προτεραιότητες (ιδίως την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ.
-            να προωθούν τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων επικοινωνιακών εργαλείων (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις κτλ) και με την αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενους φορείς, πολλαπλασιαστές της πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Προωθούν τη συζήτηση με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και διοχετεύουν την ανάδραση των πολιτών στην ΕΕ.

Οι φορείς που στεγάζουν από 01 Ιανουαρίου 2013 Κέντρα Πληροφόρησης είναι οι εξής:

Αθήνα: Δήμος Αθηναίων, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΕΡΤ
Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Ιωάννινα: Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Ηράκλειο Κρήτης: Περιφέρεια Κρήτης
Καλαμάτα: Πολιτιστικός Οργανισμός «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
Κέρκυρα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Καρδίτσα: Αναπτυξιακή Καρδίτσας
Κομοτηνή: Αναπτυξιακή Ροδόπης
Λαμία: Δήμος Λαμιέων & Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πάτρα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Λάρισα: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ρόδος: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
Ξάνθη: Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ναύπλιο: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με κάθε Κέντρο - η λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε Κέντρου βρίσκεται εδώ:

Επίσης μπορούν να απευθυνθούν στο Europe DIRECT Contact Centre καλώντας δωρεάν στο 00800 67891011 από οπουδήποτε στην ΕΕ (Δευτέρα-Παρασκευή  10.00-19.30) και να λάβουν την απάντηση τους σε 2.5 μέρες (κατά μέσο όρο).
Το ανωτέρω κείμενο αποτελεί συνεισφορά της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα


---
Οι εξελίξεις της Ενιαίας Αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο
image115Ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο δίνουν το πράσινο φως.
Η ΕΕ διαθέτει πλέον ένα ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά από τριάντα χρόνια προσπαθειών. Το ΕΚ ενέκρινε (Δεκέμβριο 2012) τη συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το πακέτο μεταρρύθμισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Δεκέμβριος 2012). Το νέο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει δραστικά, έως και 80%, τη μετάφραση και το σχετικό κόστος για την απόκτηση προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 25 Κράτη Μέλη της ΕΕ.

  More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)
 Τραπεζική Ένωση: Το Συμβούλιο συμφωνεί στη θέση για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης, το Συμβούλιο ECOFIN (13 Δεκεμβρίου) κατέληξε σε συμφωνία για έναν  ενιαίο μηχανισμό επιτήρησης (SSM) για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, με βάση πρόταση της Επιτροπής. Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού δεν θα αλλάξει τη θέσπιση κανόνων για την Ενιαία Αγορά των 27 χωρών και θα διατηρήσει πλήρως την ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ. Το σημαντικό αυτό βήμα προς την Τραπεζική Ένωση στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για την αξιοπιστία και την ενίσχυση του ευρώ.

 More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)


Η Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση.
Το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε (Δεκέμβριο 2012) σχέδιο δράσης στο οποίο περιγράφονται οι μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν.
 More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Your Europe – Ο πρακτικός οδηγός για τα δικαιώματα σας στην Ενιαία Αγορά Market

Η Ενιαία Αγορά ανοίγει πολλές δυνατότητες για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να δραστηριοποιηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Είναι όμως  πραγματικά γνωστό πώς λειτουργεί και ποιές ευκαιρίες σας προσφέρει; Ο Επίτροπος Barnier εξηγεί πώς η ιστοσελίδα "Your Europe μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες αυτές.
 More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Η Επιτροπή εγκρίνει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο και διεξάγει διαβουλεύσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο φέροντας την Ενιαία Αγορά κοντά στους καταναλωτές της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρεμβάλλονται εμπόδια στη δημιουργία αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής Ενιαίας Αγοράς στον τομέα αυτό. Προσφάτως η Επιτροπή ενέκρινε σχετικό σχέδιο δράσης καθορίζοντας τη στρατηγική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και για την ενίσχυση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών του επιδόσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης  την Πράσινη Βίβλο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων και άλλων ειδών εκτός της διατροφικής αλυσίδας
 More information (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ctrl+κλικ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: