Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

ΓΓΚ - ΚΥΑ 7534/2015

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 7534/20-8-2015 (ΦΕΚ Β΄1794) ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011)  για την ενημέρωση σας.Δήμητρα Κυριακοπούλου

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Τηλ: 210 3893502

Fax: 210 3843549

Δεν υπάρχουν σχόλια: