Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Απάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» πήραμε την ακόλουθη επιστολή σχετικά με τις χρεώσεις από Ρήτρες Αναπροσαρμογής Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορά σχετική ανακοίνωση μας στα μέσα ενημέρωσης με Δελτίο Τύπου.

Ο Βοηθός του Συνηγόρου. Αναφέρει:

"Η Αρχή μας έγινε αποδέκτης τηλεφωνικών ερωτημάτων από καταναλωτές, οι οποίοι επικαλέσθηκαν τη δημοσίευσή σας σχετικά με τη μη υποχρέωση καταβολής οφειλών από ρήτρες αναπροσαρμογής τις οποίες χρεώνουν οι Προμηθευτές Ηλ. Ενέργειας.

Σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Για τον νόμιμο και ορθό υπολογισμό της χρέωσης εκ της ρήτρας αναπροσαρμογής πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οικείες διατάξεις της υπ’ αριθ. 409/2020 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364) σχετικά με τους μηχανισμούς αναπροσαρμογής του τιμήματος. Ιδίως επισημαίνουμε: α) τον καθορισμό ενός και μόνο μεγέθους της αγοράς το οποίο είναι σαφώς ορισμένο, εύλογα επαληθεύσιμο και δεν υπόκειται σε εκκαθάριση, για την ενεργοποίηση των ρητρών αναπροσαρμογής, σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (άρθρα 2.2 και 2.3) και β) την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία οι τιμές του μεγέθους αναφοράς είναι εκτός των συμβατικά καθορισμένων ορίων (άρθρο 2.5). Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται με βάση την εξίσωση που αποτυπώνεται στην ανωτέρω Απόφαση. Περαιτέρω σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, oποιοσδήποτε µηχανισµός αναπροσαρµογής των τιµολογίων πρέπει να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύµανσης των τιµών (Παράρτημα Ι και ΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει διαχειριστεί πλήθος αναφορών, που έχουν υποβάλει καταναλωτές σχετικά με την χρέωση ρητρών αναπροσαρμογής και πολλές υποθέσεις εξ αυτών, στις οποίες διαπιστώθηκε εσφαλμένος υπολογισμός της χρέωσης, επιλύθηκαν εξωδικαστικά υπέρ των καταναλωτών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α’), με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, εκδίδει έγγραφα Πορίσματα – Συστάσεις, τα οποία δημοσιοποιούνται αρμοδίως και στα οποία εκφράζει επίσημα και εμπεριστατωμένα τη νομική της άποψη καθώς και πρόταση για την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς.

Σχετικά με το ζήτημα των ρητρών αναπροσαρμογής, η Αρχή έχει, ήδη εκδώσει και συνεχίζει, να εκδίδει έγγραφες Συστάσεις, όπου αποφαίνεται επί της νομιμότητας των ρητρών αναπροσαρμογής του τιμήματος Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και διατυπώνει προτάσεις για την σημαντική μείωση μέρους της αξίας των ρητρών αυτών προς επίλυση των διαφορών των οποίων έχει επιληφθεί.

Παράλληλα οι έγγραφες Συστάσεις διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ιδίως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για τις δικές της νόμιμες ενέργειες σχετικά με την επιβολή τυχόν διοικητικών κυρώσεων σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κατά την οποία ένας καταναλωτής έχει βάσιμη διαφωνία σχετικά με την χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής σε Λογαριασμό Κατανάλωσης, θα πρέπει κατ’ αρχήν να απευθυνθεί στον ίδιο τον πάροχο αιτούμενος να επανυπολογιστεί ορθώς η ρήτρα και περαιτέρω μπορεί να προσφύγει στην Αρχή, με σκοπό την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που έχει προκύψει, καθώς και/ή προς την Ρ.Α.Ε. με σκοπό την έκδοση απόφασης και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον προμηθευτή.

Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν συστήνεται ο καταναλωτής να μην πληρώνει τις οφειλές του από λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας, ούτε να αφήνει ανεξόφλητο μέρος των οφειλών αυτών, καθώς διακινδυνεύει μεταξύ άλλων την διακοπή της παροχής.

Η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και η σωστή και πλήρης πληροφόρησή του, ιδίως στην παρούσα περίοδο, είναι μείζονος σημασίας και απαιτεί την διαρκή προσπάθεια όλων των αρμοδίων φορέων, των ενώσεων καταναλωτών και των ΜΜΕ. Θεωρούμε το έργο σας νευραλγικής σημασίας και ότι θα συνεχίσετε με την ίδια ένταση να ενημερώνετε τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και για όλα τα καίρια ζητήματα.

Ευθύμιος Τσίγκας

Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή"

Η παραπάνω ενημέρωση των καταναλωτών επιβάλλεται, καθώς οι φουσκωμένοι λογαριασμοί έχουν σπείρει ανησυχία στους καταναλωτές χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η Ένωση Προστασίας καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται σε εγρήγορση και ενημερώνει μέσα από Δελτία τύπου και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους καταναλωτές.

Για ενημέρωση στο τηλέφωνο 2821092306 και στο e-mail: epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη

Δεν υπάρχουν σχόλια: