Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Με Δικαστική απόφαση ,ανοίγει ο δρόμος, για εκατοντάδες ασφαλισμένους , στην Commercial Value "

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  και μη, που υπήρξαν  ασφαλισμένοι στην Ασφαλιστική Εταιρεία Commercial Value , και  είχαν παραλείψει να κάνουν  αναγγελία της απαίτησης, που προέκυπτε  από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής,στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής, δεν χάνουν το δικαίωμα  να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015, βάσει της υπαρ.  5792/2016 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ανοίγει τον δρόμο!!!
Επί του περιεχομένου της ανακοίνωσης.
Δεκτή έκανε την  ανακοπή, ασφαλισμένου της Commercial (ασφαλιστικής εταιρείας που ανεκλήθη η άδειά της και ετέθη υπό ασφαλιστική εκκαθάριση), το Μονομελές  Πρωτοδικείο Αθηνών .με την υπαρ.  5792/2016 απόφασητου. Ο εν λόγω ασφαλισμένος, είχε παραλείψει να κάνει αναγγελία της απαίτησης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής. Ένεκα τούτου  κατέφυγε δικαστικώς , ασκώντας ανακοπή, προκειμένου η απαίτησή του να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής
Επ αυτού, το  Δικαστήριο των Αθηνών, ( Μονομελούς Πρωτοδικείο) σε μία απόφαση "βόμβα " και σύμφωνα με το σκεπτικό ,
"Από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Ο ανακόπτων, αν και από το ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής είχε σε βάρος της καθ' ης απαίτηση ισόποση με την αξία πρόωρης εξαγοράς του εν ισχύ κατά το χρόνο της ανακλήσεως της αδείας της καθ' ης συμβολαίου, ύψους 6.146,30 ευρώ, δεν ανήγγειλε εμπρόθεσμα την απαίτηση του αυτή, ώστε να επαληθευθεί και να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Κατ' ακολουθία των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη ανακοπή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να αναγνωριστεί ο ανακόπτων ως δικαιούχος ασφάλισης ζωής για το ως άνω ποσό, ώστε να επαληθευθεί και να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015" αποφάσισε τα εξής :
1) ΔΈΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
2) ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ τον ανακόπτοντα ως δικαιούχο ασφάλισης ζωής, για το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (6.146,30), δυνάμει του υπ' αριθμ. … ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι μια απόφαση δικαίωσης, που θα βοηθήσει χιλιάδες "ξεχασιάριδες"  ασφαλισμένους , στην Commercial Value , να διεκδικήσουν το μέρισμα που τους αναλογεί.
Σημείωση: Επειδή έχει ανακοινωθεί από την εκκαθαρίστρια της Εταιρείας Commercial Value, χορήγηση προσωρινού μερίσματος , μετά την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, σε κάθε δικαιούχο,ωφέλιμο είναι, πλήρης ενημέρωση ,είτε από την ίδια της Εταιρεία, είτε από Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών.
Για ενημέρωση και επικοινωνία Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
E-mail: epkxan@gmail.com 
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306 καθημερινά,

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: