Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, για όλους τους ΄Ελληνες"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-03-2016
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, υπέβαλλε   ΠΡΌΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σταθάκη, προκειμένου να ληφθεί υπόψη του .
Στην πρόταση  αναφέρονται τα εξής:
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Επειδή η προστασία της πρώτης κατοικίας , του κάθε πολίτη, είναι εθνική υποχρέωση,  σας υποβάλλουμε σχετικές  μας προτάσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνοπτικός                    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται, ως ο Νόμος "Περί Προστασίας Πρώτης 
Τίτλος                            Κατοικίας.
Άρθρο 1.                        Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας ,δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, τις 500.000 ευρώ, με τιμές 2014.
Άρθρο 2                        Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας  της οικογένειας, να μη ξεπερνά  τις 750.000 ευρώ. Σε αυτό το σύνολο συμπεριλαμβάνεται και η κύρια κατοικία (500.000 ευρώ) ,αλλά και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι μέχρι 30.000 ευρώ Στο νόμο, μπορούν να ενταχθούν και τα δάνεια που έλαβαν οι οφειλέτες σε ελβετικό φράγκο ή ξένο νόμισμα.

Άρθρο 3.                       Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον φόρο εισοδήματος ,θα πρέπει να είναι μέχρι 50.000 ευρώ.
Άρθρο 4.                       Όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν δόση που θα ισούται με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος.
Άρθρο 5.                       Για εκείνους που το εισόδημα είναι από 25.001 μέχρι 50.000 ευρώ το ύψος της μηνιαίας δόσης θα είναι 10% επί του εισοδήματος για το ποσό μέχρι τις 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% για το επιπλέον  εισόδημα.
Άρθρο 6.                      Για τους ανέργους, τους πολύτεκνους, τους υπό απασχολούμενους, τους ανάπηρους και τις  επίσης ευπαθείς ομάδες, υπάρχει η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις τράπεζες και η  καταβολή θα γίνεται αναλογικά από το κράτος, την σύνταξη, η το επίδομα. Για τους μελλοντικά 
ανέργους η τους πάσχοντες με ανίατες ασθένειες, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών για συνολικό διάστημα 6 μηνών ή μέχρι να λάβει το ανεργειακό επίδομα, ή το κράτος
Άρθρο 7                      Όλες οι υπερχρεώσεις τόκων από 1-1-2008 αφαιρούνται και οι 
καθυστερημένες οφειλές παγιοποιούνται και παραμένουν πληρωτέες  σε 
μελλοντικές μηνιαίες δόσεις με 1% επιτόκιο, μέχρι εξοφλήσεως χωρίς 
τόκους υπερημερίας
Άρθρο 8.                    Η  εφαρμογή του νόμου, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, μεταφέρεται στην σύζυγο/παιδιά και νόμιμους κληρονόμους Σε περίπτωση που η σύζυγος / παιδιά / κληρονόμοι  αρνηθούν την υπογραφή ανανέωσης της σύμβασης, με τους ιδίους όρους η τράπεζα/πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να εκποιήσει την οικία/διαμέρισμα.
Άρθρο.  9.                  Καθυστέρηση στην πληρωμή πέραν των 90 ημερών, καθιστούν την σύμβαση άκυρη και εισπρακτέα με την εφαρμογή του νόμου εκποιήσεων
Άρθρο 10.                  Η ρύθμιση είναι υποχρεωτική, για τις Τράπεζες, και Συνεργατικά ιδρύματα και εφ’ όσον ο δανειολήπτης πληρώνει για 6 συνεχόμενους μήνες, καθιστά το δάνειο ενήμερο και διαγράφεται αυτόματα από τα τραπεζικά συστήματα Τειρεσίας.
Άρθρο 11.                   Η διαδικασία για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ιδιαίτερα απλή: ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης υποβάλλει μία αίτηση στο πιστωτικό ίδρυμα, συνοδευόμενη από την τελευταία φορολογική δήλωση και το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται εντός ενός μηνός, από την υποβολή της αίτησης, να προβεί σε ρύθμιση της μηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ύπαρξης περισσότερων οφειλών σε  στεγαστικά δάνεια, για  την ίδια κατοικία σε περισσότερα του ενός πιστωτικού ιδρύματος, οι σχετικές οφειλές ρυθμίζονται με τρόπο τέτοιο, ώστε το άθροισμα των μηνιαίων δόσεων να μην υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό.
Άρθρο 12                    Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας του ενός μηνός για την ρύθμιση της δόσης, ο δανειολήπτης καταβάλλει αυτοβούλως το ποσό που 
αναφέρετε στο Άρθρο 4 και 5 του νόμου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για ρύθμιση των οφειλών η διαφορά επιλύεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
Αρθρο 13                   σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανείου από τον πρωτοφειλέτη, στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν και οι εγγυητές, με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις, 
Άρθρο 14                   το νομοσχέδιο θα επανεξετάσετε κάθε  5 χρόνια  και ανάλογα θα συνεχίζεται η παράταση του.
Άρθρο 15                  σε περίπτωση που δανειολήπτης ενταχθεί στο πιο πάνω σχέδιο και επιθυμεί να προεξοφλήσει το δάνειο του πριν την λήξη του  υπολειπομένου 
χρόνου θα επιβάλλετε επιπλέον χρέωση 1% για το υπόλοιπο του χρέους χωρίς να θεωρείτε καταχρηστική ρήτρα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ. στην πρόταση νόμου ,για την προστασία πρώτης κατοικίας 
Η δραματική οικονομική πραγματικότητα, που βιώνει ολόκληρη η κοινωνία, η ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών ζωής, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική και εντελώς απρόβλεπτη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης και των οικονομικών δυνατοτήτων ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, που σήμερα ασφυκτιά υπό την πίεση ληξιπρόθεσμων  οφειλών ,που τα νέα δεδομένα δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτησή τους 
Η υπερχρέωση των νοικοκυριών, λόγω δανείων από τράπεζες και συνεργατικά  ιδρύματα, έχει εξελιχθεί σε εκρηκτικό πρόβλημα, με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, κατά την οποία οι περικοπές μισθών ,  έχουν οδηγήσει σε σφαγιασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων , αλλά και συντάξεων, έχουν φτωχοποιήσει τους συνταξιούχους.
Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, με μέλη τους άνεργοι και υπό απασχολούμενοι και με περικοπές μισθών/συντάξεων, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υψηλές δόσεις δανείων στο πλαίσιο συμβάσεων που είχαν συναφθεί σε άλλες εποχές, υπό άλλες συνθήκες και επί τη βάσει εισοδημάτων που έχουν πια εξανεμισθεί.  οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση, απελπισία και αδιέξοδο τα υπερχρεωμένα  μέσω στεγαστικών δανείων νοικοκυριά.   Οι συνάνθρωποι μας απειλούνται να χάσουν τα σπίτια τους και υφίστανται εκβιασμούς από  τραπεζικούς οργανισμούς 
Τελικά τα χρέη διογκώνονται επικίνδυνα ,χωρίς προοπτική άμεσης και ουσιαστικής διεξόδου, με επιπτώσεις ακόμη και στην ψυχική και σωματική υγεία και στις κοινωνικές σχέσεις των υπερχρεωμένων συνανθρώπων μας.
Επιπλέον, η μη ομαλή ροή εισοδήματος, η συνεχής μείωσή του, καθώς και η σύγχυση στην αγορά εργασίας, δεν επιτρέπουν την πρόνοια και τον ορθολογικό σχεδιασμό του μέλλοντος, επιτείνουν το αίσθημα ανασφάλειας και διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. Η φτώχεια και το χαμηλό εισόδημα έχουν συνδεθεί με εξάπλωση της κατάθλιψης, σύμφωνα με επίσημες έρευνες, ενώ οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας ,επιδρούν στην προσωπική οικονομική ευημερία και κλονίζουν την ψυχική υγεία.
O νόμος "Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος" δεν έλυσε το πρόβλημα. Σε επίπεδο αναδιάρθρωσης ,η πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν έχει καμία τύχη, λόγω άρνησης των Τραπεζών να συμπράξουν σε μια βιώσιμη για τον δανειολήπτη συμφωνία. 
Έτσι, οι δανειολήπτες εγκαταλείπονται   στην αβεβαιότητα, στην  αναζήτηση δικαστικής επίλυσης του προβλήματός τους, γεγονός που οδηγεί, στην επιβάρυνσή τους με νέα έξοδα, στην επιβάρυνση των δικαστηρίων με νέες υποθέσεις και στην παράταση της εκκρεμότητας και της αγωνίας, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών και των  βεβαρημένων  με υποθέσεις Δικαστηρίων  
Η δικαστική προσφυγή εναντίον όλων αυτών των πρακτικών, είναι πολυδάπανη για τον υπερχρεωμένο δανειολήπτη και η διαδικασία μακρόχρονη, με αποτέλεσμα πολλοί ευρισκόμενοι σε αδυναμία συνάνθρωποι μας, να στερούνται την ένδικη προστασία, αφού αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα αυτά.
Η παρούσα πρόταση νόμου επιτρέπει τη λογική πληρωμή των δόσεων δανείων ,μέχρι του σημείου να μην απειλείται η ζωή, η υγεία, η κοινωνική υπόσταση, η αξιοπρεπής διαβίωση των οφειλετών με χαμηλά  εισοδήματα.
Την απαγόρευση στη τράπεζα η συνεργατικό ίδρυμα   να καταγγείλουν τη σύμβαση δανείου,  και να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους. Επίσης, απαγορεύεται η επιβάρυνση της οφειλής, με τόκου υπερημερίας. 
Με αυτές τις ρυθμίσεις αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και η ικανότητα καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, αιμοδοτούνται  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταπολεμάτε η ύφεση στην οικονομία, αλλά και εξυγιαίνεται το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.  Και τέλος, μέσω της υποχρεωτικής για τις Τράπεζες νομοθεσία, επιτυγχάνεται κοινωνική δικαιοσύνη, αφού σταματά να μετακυλίεται η διαδικασία στους ώμους των δανειοληπτών και να παραπέμπονται αυτοί σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.
Με τις διαδικασίες που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο, δίνεται μία προοπτική διευκόλυνσης των οφειλετών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού η βίαιη μεταβολή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, να προστατευτούν οι πολίτες, να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα 
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί καινοτόμα ρύθμιση και θεσπίζεται πρώτη φορά παγκοσμίως. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία παρεμβαίνει νομοθετικά σε καταρτισθείσες ιδιωτικές συμβάσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών, προκειμένου να προστατεύσει και εξασφαλίσει τους δανειολήπτες( η απώλεια κερδών από τις τράπεζες καλύπτεται από την μείωση εργασιών για αναδιαρθρώσεις-  διαιτησίες δικαστικές υποθέσεις) η φορολογικής ελάφρυνσης για τα απολεσθέντα  εισοδήματα 
Προβλέπεται επίσης το ανώτατο επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλέτες κατά το χρονικό διάστημα αποπληρωμής τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επιμήκυνσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5%.
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές, υποβάλλονται σε σας, ως αρμόδιο Υπουργό, από μας τους άμεσα ενδιαφερόμενους (καταναλωτές), καθώς όταν γίνονται ουσίας νομοθετήματα,θα πρέπει ενεργά να συμμετέχουμε και να έχουμε λόγο, επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές, θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και  θα κοινοποιηθούν στα κόμματα  της Βουλής και βουλευτές, για να τις υποστηρίξουν όταν τις φέρετε, στην Βουλή των Ελλήνων.

Με Ιδιαίτερη εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: