Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Ε.Π.Κ. Κρήτης: ¨"Δικαιούχοι αποζημίωσης της Ασπίδας άρχισαν να καταβάλλονται αποζημιώσεις από το Εγγυητικό Κεφάλαιο"

Δελτίο Τύπου 2-2-2021

Νέο!!! Προσοχή!!!

Καταβάλλονται αποζημιώσεις ,ύψους 20.εκατ. ευρώ, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για τους  δικαιούχους της  ΑΣΠΙΔΑΣ Πρόνοια. Με αφορμή την από 1-2-2021 Ανακοίνωση της εκκαθαρίζουσας Αρχής της εν λόγω πρώην Ασφαλιστικής Εταιρείας ότι θα αρχίσουν  άμεσα καταβολές από το Εγγυητικό Κεφάλαιο και προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη και μη  της Ένωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και επί του επείγοντος της Ανακοίνωσης, παραθέτουμε την Ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της "ΑΣΠΙΔΑΣ Πρόνοια" ως αυτή δόθηκε στην δημοσιότητα:

Η Ανακοίνωση:

"Κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και κατόπιν της από 21/1/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) ορίστηκε άπαξ προκαταβολή από το ΕΚΙΑΖ ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο και έχει γνωστοποιηθεί στην υπό εκκαθάριση εταιρεία μέχρι τις 30/11/2020. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή, εκ μέρους του της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου, ύψους 6,66% περίπου.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση για την πρώτη προσωρινή διανομή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου και θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει και θα πρέπει να σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογαριασμού κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει αλλαγές ή ανάγκη προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα εξυπηρετηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ) και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης, να την προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν.

β) για όσες απαιτήσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις αλλά έχουν μεταβληθεί η ταυτότητα του δικαιούχου ή/και τα στοιχεία πληρωμής, οι δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση με νέα υπεύθυνη δήλωση και υποβολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 01/03/2021.

γ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 01/03/2021, σε περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει.

δ) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομιστεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί να προσκομίσουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 01/03/2021.

Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος δικαιούχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην παραπάνω διαδικασία διανομής, καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μέχρι τις 01/03/2021.

Πληροφορίες: www.aspispronia.gr

Τηλ: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)

email: info@aspisliquidation.gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής"

Τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που είναι δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης, μπορούν να επικοινωνούν μαζί της στα τηλέφωνα 2821092306 ,2821092666 και :email epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: