Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Παράβολο 80 ευρώ, οι αναφορές κατά Δικηγόρων - μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 7-6-2016
Καταγγελία δανειολήπτη, κατά αυτοσυστούμενου ως δικηγόρου των Αθηνών, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Δικηγορική Εταιρεία των Αθηνών,διαβίβασε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για να εφαρμόσει τα όσα προβλέπονται από τον Δικηγορικό Κώδικα Δεοντολογίας.Και επειδή  ανάλογες παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους  των εισπρακτικών εταιρειών θα αντιμετωπίσουν οι δανειολήπτες, παραθέτουμε απαντητικό έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για ενημέρωση.
Η  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΏΝ
Ακαδημίας 60 - Τ.Κ. 106 79
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
αρ. πρωτ.: 6620
                                                                                        Αθήνα 6 Ιουνίου 2016

Αξιότιμη κα Πρόεδρε της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
Σε απάντηση στα όσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τέθηκαν υπ΄ όψιν μας μέσω της διαβίβασης της καταγγελίας του κ......... και προκειμένου να επιληφθεί ο Σύλλογος, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι:
Οι αναφορές κατά Δικηγόρων - μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι έγγραφες και υπογεγραμμένες, περιέχουν τα πλήρη στοιχεία του καταγγέλλοντος (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) καθώς και σαφή περιγραφή των προς πειθαρχικό έλεγχο καταγγελλόμενων πράξεων του εκάστοτε εγκαλουμένου ή εγκαλουμένων δικηγόρων.
Κατατίθενται από τον/τους καταγγέλλοντα/ντες στην Γραμματεία Πειθαρχικού (4ος όροφος) του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60), και συνοδεύονται από παράβολο ύψους ογδόντα ευρώ, (80,οο €), που καταβάλλεται στο ταμείο του Συλλόγου, ο δε καταγγέλλων, κατά την κατάθεση της αναφοράς οφείλει να επιδείξει δημόσιο έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο) με το οποίο να πιστοποιούνται τα στοιχεία του.
Σας γνωστοποιούμε ότι η καταβολή παραβόλου για κατάθεση αναφοράς είναι υποχρεωτική δυνάμει του αρθρ. 141 παρ.2 Ν. 4194/2013 και της από 10/11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Στην περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν είναι κάτοικος Αθηνών ή δεν δύναται να καταθέσει αυτοπροσώπως για λόγους υγείας ή άλλους, η καταγγελία κατατίθεται στα γραφεία του Συλλόγου από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον εκάστοτε καταγγέλλοντα, η δε εξουσιοδότηση, (με πλήρη τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου: στοιχεία ταυτότητας, Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας), υπογράφεται ενώπιον αρμοδίας αρχής (Αστυνομία, ΚΕΠ κ.λπ.)
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι, στην εξουσιοδότηση για την κατάθεση της αναφοράς και εάν και εφόσον κριθεί από τον καταγγέλλοντα ότι είναι αδύνατη η μετάβασή του όταν θα κληθεί να παραστεί κατά την διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας στα γραφεία του Δ.Σ.Α., θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα του εξουσιοδοτούμενου για παράσταση σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας (προκαταρκτική διερεύνηση της κατατεθείσας αναφοράς ενώπιον Εισηγητή/τριας,  ενδεχόμενη παραπομπή και συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου).

Όσον αφορά την διαβιβαζόμενη καταγγελία του κου ......., θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με τα μηχανογραφημένα στοιχεία του Τμήματος Μητρώου του Δ.Σ.Α. δεν υπάρχει καταχώρηση στο όνομα "  Α...................Τ          " ως μέλος του Δ.Σ.Α.
Δεδομένου δε, ότι δεν προκύπτουν στοιχεία (τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.) για να ενημερώσουμε άμεσα τον ηλεκτρονικώς καταγγέλοντα κο .........., σας παρακαλούμε να διαβιβαστεί στον ενδιαφερόμενο η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία κατάθεσης αναφοράς-καταγγελίας κατά Δικηγόρων - μελών του Δ.Σ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.
(τηλ.: 2103622413, 2103398137-142, 130, 160, 163, 175, 176, 234 - fax:
2103647125).

Με τιμή,
Γραμματεία Πειθαρχικού Τμήματος.

Είπε ο(η) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών <proedros@dsa.gr>:
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: